FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Yıl Seçiniz
Ay Seçiniz
DUYURULAR

Tez Konusu Önerilmesi Hk. (Yüksek Lisans)

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 35 – (1) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu Etik Kurul Onayı gerektiriyorsa ilgili Etik Kurul Onayı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez konusu değişikliği aynı usul ile akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yapılır.

(4) Tez konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştikten sonra öğrenci en az bir  yarıyılını tez çalışmasında geçirmelidir.

------------------------         -------------------------            ------------------------          ----------------------

U Y G U L A M A

1- Enstitü web sayfası Formlar/dilekçeler bölümünden "Tez Öneri/Değişiklik Formu" dijital ortamda doldurularak Enstitüye gönderilmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığı'na teslim edilmelidir.

2- Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmayan ve etik kurul raporu gerektirdiği halde etik kurul raporu alınmayan tez konusu üzerine tez çalışması başlatılamaz(Etik Kurul Raporunun bir örneği Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır)

3- Daha önce onaylanan tez konusu üzerinde değişikliğin gerekli olması halinde aynı usulle yeniden işlem başlatılır. 

4- Tez Savunma Sınavında, jürinin gerekli görmesi halinde tez başlığında değişiklik yapılabilir.

5- Tez Konusu bir araştırma/anket/izin vb. içeriyor ise, 

- Tez konusunun belirlenerek Enstitü Yönetim Kurul Kararı ile onaylanması,

- Onay sonrası danışmanın bir dilekçe ile Anabilim Dalı Başkanlığına müracaatı,

- Enstitü tarafından gerekli izin işlemleri için yazışmaların başlatılması,

- Sonucun ilgiliye bildirilmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığına yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.

6- Disiplinlerarası tezli yüksek programlarında önerilecek tez konu başlıkları aşağıda verilmiştir

 

Disiplinlerarası Programlarda uygulanacak Tez Konu başlıkları

A-) Disiplinlerarası Çevre Sağlığı (EYK’nın 14.07.2016 tarih ve 2016-132 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)

Çevre Hukuku

 Çevresel Altyapı Sistemleri

 Çevre Yönetim Sistemleri

 İş Sağlığı ve Güvenliği

 Katı Atıkların Yönetimi

 İçme Suyu ve Atıksu Arıtımı

 Tehlikeli Atıkların Yönetimi

 Toprak Kirliliği

 Endüstriyel Kirlilik Önleme Teknikleri

 Çevre Mikrobiyolojisi

 Hava Kirliliği ve Kontrolü

 Çevre Toksikolojisi

 Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi

 Su Kirliliği ve Kontrolü

 Çevresel Analiz Teknikleri

 Deniz Kirliliği ve Kontrolü

 Kentleşme ve Çevre Sorunları

 Yeraltı Suyu Kirliliği

 Gürültü Kirliliği ve Kontrolü

 

B-) Disiplinlerarası Nükleer Enerji ve Enerji Sistemleri.(EYK’nın 07.09.2015 tarih ve 2015-149 sayılı kararı)

 Nükleer Enerji Üretimi

 Radyasyon Kaynakları ve Sayaçları

 Nükleer Reaktörler

 Nükleer Ekonomi

 Nükleer Reaktör Kor Modellemesi

 Nükleer Elektronik

 Nükleer Fisyon

 Radyasyon Hasarı

 Nükleer Güvenlik

 Enerji Sistemleri için Monte Carlo ve Moleküler Dinamik Hesaplamaları

 Nükleer Enerji ve Çevre

 Güneş Enerjisi

 Nükleer Malzemeler

 Rüzgar Enerjisi

 Radyasyon Güvenliği

 Yakıt Hücreleri

 

 Alternatif Enerji Kaynakları

C-) Disiplinlerarası Kuantum Sistemleri Modelleme (EYK’nın 07.09.2015 tarih ve 2015-149 sayılı kararı)

 Moleküler Sistemlerin Matematiksel Modelleri

 İstatistiksel Modelleme

 Moleküler Sistemlerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Deneysel veya Kurumsal Yöntemlerle Analizi

 Mikroskopik Çekirdek Yapı Modelleri

 Modellemede Kullanılabilecek Fonksiyonlar ve Şemalar Geliştirilmesi

 Yoğunluk Bağımlı Çekirdek Sistemi Modelleri

 Deneysel ve Kuramsal Yöntemlerle Parçacık Etkileşmeleri

 

 


Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite
Akademik Takvim
Öğrenci
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Kariyer Geliştirme ve Mezunlar
Çocuk Üniversitesi
CİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016