FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
'' Kuzeyden Parlayan Yıldız ,,
TR
EN

Yıl Seçiniz
Ay Seçiniz
AKADEMİK DUYURULAR

EK DERS BİLGİLENDİRMESİ

Ek ders ödemelerinde yaşanan sorunlar nedeni ile aşağıda belirtilen hususlar konusunda açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Beyannameler ders programına göre düzenlendiğinden ders programının ve üzerinde yapılacak değişikliklerin Enstitümüze üst yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. Ders programları ile ek ders beyanlarında sadece aktif ders kaydı bulunan öğrencilerin (uzmanlık alan dersi, danışmanlık uygulaması) bildirilmesi, kayıt yenilemeyen öğrencilerin ise bildirilmemesi gerekmektedir.

Beyannamelerin Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine, Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslara uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. Danışmanlık Uygulaması dersinin uygulama dersi (her öğrenci için haftada bir saat), Uzmanlık Alan dersinin ise teorik ders (Yüksek lisans öğrencisi için 4 saat, doktora öğrencisi için 4 saat, her iki programda öğrencisi var ise 8 saat) olarak ders programında ve beyannamelerde belirtilmesi gerekmektedir. Beyannamelerde uygulama derslerinin (diğer) Enstitü+Diğer birimler toplamında 10 saati geçmemesi gerekmektedir.

Ek ders ödemelerinin zamanında yapılabilmesi için ek ders beyannamelerinin ve izin çizelgelerinin ait olduğu ayı takip eden her ayın en geç 15’ine kadar Anabilim Dalı Başkanlığınızın üst yazısı ile toplu şekilde Enstitümüzü gönderilmesi, ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için ise beyannamelerin asıllarının fiziki ortamda Enstitümüze ulaştırılması gerekmektedir. Enstitümüze elden bireysel olarak gönderilen beyannameler dikkate alınmayıp işleme konulmayacaktır.

Hatalı beyannameler ile zamanında gönderilmeyen beyannamelerin, beyanname sahibi tarafından geçerli mazeretini belirtir dilekçesi ekinde Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmesi, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın da uygun görüşü (üst yazı) doğrultusunda Enstitümüze ekleri ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Dönem içerisinde yapılan ders programı değişiklikleri (danışman değişiklikleri, öğrencinin mezun olması, -tez savunma sınavının yapıldığı tarih-dersin işlenememesi..vb) ile birlikte değişiklik yapılması gereken ek ders beyannamelerinin eksik veya fazla ödemeye neden olmayacak şekilde Enstitümüze üst yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.

Danışman değişikliği (EYK karar tarihi ile), öğrencinin mezun olması (tez savunma sınav tarihi ile), dersin işlenememesi (tutukluluk, rapor vb.) gibi durumlar dikkate alınarak beyannamelerin eksik veya fazla ödemeye neden olmayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize ve konuya ilişkin Anabilim Dalı Başkanlığınız öğretim üyelerine bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.


Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite Yönetim Birimi
Akademik Takvim
Öğrenci Hizmetleri
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Mezun Bilgi Sistemi
Çocuk Üniversitesi
BİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016